New Password Rating: 0%
Mẹo đặt mật khẩu tốt
Sử dụng cả chữ hoa và chữ thường
Bao gồm ít nhất một ký hiệu (# $ ! % & etc...)
Không sử dụng những từ có tính chất từ điển

  Quy định dịch vụ